Friday, September 12, 2008

QOTD

beaglebot> ahem, Dave
FuzzyDave> it has chickens!